Politikken

Program

Program 2015- 2019

VÅRT GRUNNLAG

Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, i fred og økologisk balanse, der menneskene er frie og likestilte og har innflytelse på sine livsvilkår. Balsfjord Arbeiderparti ønsker et samfunn hvor vi i fellesskap styrer utviklingen til beste for kommunens innbyggere. Vi vil arbeide for å ivareta mangfoldet i befolkningen og sikre inkludering for alle.

Vi prioriterer fellesskapstanken hvor vi bryr oss om hverandre og sammen utvikler det gode samfunn. Det mener vi er forenelig med det individuelle mangfold, skaperkraft og dynamikk.

Vi sier nei til konkurranseutsetting og privatisering av grunnleggende tjenester som skole og omsorg. Dette skal styres av folkevalgte organer.

VÅRT UTGANGSPUNKT

Ingen bor i staten. Det er i kommunene vi lever våre liv. Det er her vi trenger fellesskapets hjelp for å håndtere store og små problemer. Det er her vi møter tjenestene som skal være med på å gjøre barndommen fin, skolen god og arbeidslivet inkluderende. Balsfjord Arbeiderparti går derfor inn for at vi fortsatt skal være en selvstendig kommune.

Det er kommunen som må levere for at mennesker med ekstra utfordringer skal kunne delta på alle samfunnets arenaer – og for at vi alle skal få en god omsorg i alderdommen og når livet går mot slutten.

Balsfjord kommune har de siste årene hatt en positiv befolkningsutvikling. Flere større bedriftsetableringer er en positiv faktor i forhold til denne utviklingen.

Det aller viktigste når familier skal velge bosted er arbeid, bolig, barnehage og skole. Et godt kultur- og idrettsmiljø er også viktige faktorer ved valg av bosted.

Balsfjord Arbeiderparti vil også vektlegge desentraliserte tilbud ved blant annet å beholde den skolestrukturen vi har i dag.

Kommunen har en unik beliggenhet. Vi har nærhet til Nord-Norges største by, midt i fylket, veier som fører nord, sør og inn til byen.

Næring og utvikling

Landbruk

Balsfjord er en stor landbrukskommune. Arbeidsplasser knyttet til landbruket er et viktig grunnlag for spredt bosetting. Balsfjord kommune skal fortsatt være en ledende kommune i landbrukssammenheng og søke nye strategier og satsningsområder.

Til tross for at antall bruk er gått ned har etterspørselen etter dyrket mark økt. Årsaken til dette er at størrelsen på de gårdene som er igjen har økt. Det finnes fleksible løsninger på dette. Noen ganger ved kjøp av tilleggsjord, andre ganger langsiktige leiekontrakter.

Balsfjord Arbeiderparti vil:

- fortsatt arbeide for å opprettholde arbeidsplasser i landbruket

- søke å tilrettelegge for god utnyttelse av gårdens samlede ressurser (mangesysleri)

- at landbrukskontoret fortsatt skal være en tjeneste i kommunal regi

- gå inn for at det blir lagt til rette for bygging av skogsveier

- søke å tilrettelegge for bedre utnyttelse av skogressurser og ivareta kulturlandskapet

- påvirke sentrale myndigheter til gjeninnføring av nydyrkingstilskudd

- påvirke sentrale myndigheter til etableres bedre støtteordninger til bygging av driftsbygninger i alle størrelser tilpasset ressursgrunnlaget

Næringsutvikling

Om en kommune har gode velferdstjenester vil ikke det i seg selv være nok til å utvikle robuste samfunn.

Dersom Balsfjord skal kunne oppleve fortsatt positiv utvikling må vi i også ha fokus på samfunnsutviklerrollen, og ikke bare produksjon av velferdstjenester.

Robuste samfunn har evnen til å takle utfordringer, oppgaver og forandringer som gir vekst og utvikling.

Balsfjord Arbeiderparti skal gå i front for at Balsfjord skal bli en kommune som skal være aktiv som utviklingsaktør og tilrettelegger. Kommunen skal ha en effektiv og forutsigbar saksbehandling og bedre kunnskapen og kompetansen om næringslivets behov.

Balsfjord Arbeiderparti vil:

- Arbeide for at Balsfjord framstår som en attraktiv kommune for etablert næringsliv, nye bedrifter og gründere/førstegangsetablerere

- sikre at det avsettes tilstrekkelige områder for næringsvirksomhet gjennom arealplanlegging

- forenkle søknadsprosessen til det kommunale næringsfondet

- bidra til å utvikle det potensiale kommunen har i forhold til reiseliv

Helse

Et godt utbygd og tilpasset helsetjenestetilbud skal være tilgjengelig for alle – uavhengig av økonomi.

Ingen bør falle utenfor fellesskapet og alle skal oppleve seg sett og ivaretatt, uansett funksjon og personlige forutsetninger.

Det må legges mer vekt på forebygging og folkehelsearbeid slik at flere unngår å få helseplager og alvorlig sykdom. Skolehelsetjenesten må være et tilgjengelig og helhetlig tilbud, fra barneskoletrinnet opp til videregående skole.

Balsfjord Arbeiderparti vil:

- arbeide for å bedre det forebyggende folkehelsearbeidet i kommunen

- at det kommunale tilbudet innen rus og psykiatri må gis tilstrekkelige ressurser

- at lavterskeltilbudene for barn og unge må ha særlig fokus

- søke å videreutvikle tilbudet inne psykisk helse og gi et godt tilbud til barn- og unge

- bevare et godt helsesøster tilbud

- opprettholde legekontor i tilknytning til Malangstun

Omsorg

Befolkningsframskrivinger viser at gruppen eldre øker. Omsorgstjenesten må derfor organiseres på en fleksibel måte slik at de som har de største behovene får det tilbudet de har behov for. Vi trenger flere ansatte i pleie og omsorgssektoren i årene som kommer.

Vi vil arbeide for et tilrettelagt omsorgstilbud der helse, bolig og aktivitet samordnes. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten må videreutvikles.

Balsfjord Arbeiderparti vil:

- fortsatt ha et godt utbygd hjemmetjenestetilbud i alle deler av kommunen

- tilby heldøgns omsorg eller sykehjemsplass til de som trenger det

- arbeide for at alle grupper skal få botilbud tilpasset sine behov

- sikre tilrettelagte arbeidsplasser for arbeidssøkere med behov for arbeidstrening, attføring eller varig tilrettelagt arbeid

- bidra til at kommunen fortsatt har et godt tilbud om avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver

- bidra til at det rekrutteres nok personell med relevant kompetanse innen pleie og omsorgsektoren

Barn og ungdom

Det skal være trygt å vokse opp i Balsfjord. Gode barnehager er viktig både for barna og for foreldrenes muligheter til å delta i yrkeslivet.

Alle som ønsker det skal få barnehageplass i kommunen.

Vi har også et mål om en mobbefri Balsfjord-skole og vil påvirke til at det blir utarbeide en kommunal tiltaksplan mot mobbing.

Barn og ungdom som utsettes for omsorgssvikt eller overgrep skal få riktig hjelp til riktig tid. Barn, ungdom og familier som har spesielle, langvarige utfordringer skal få tidlig hjelp, og innsatsen skal være koordinert og tilrettelagt for hver enkelt.

Balsfjord Arbeiderparti vil:

- beholde den skolestrukturen vi har i dag

- beholde dagens bassengstruktur

- Bygge ny barnehage på Malangseidet.

- opprettholde SFO som en kommunal ordning.

- holde foreldrebetalingen lav i SFO og gi søskenmoderasjon

- sikre oppfølging av barn og unge med spesielle behov i barnehage, skole og avlastning

- bidra til trygge skoleveier for våre barn ved at dagens skoleskyssordning opprettholdes

- lytte til ungdomsrådet i saker som angår barn og ungdom

- arbeide for å ha gode og trygge uteområder i barnehager og skole

Videregående skole

Balsfjord er vertskommune for Nordkjosbotn videregående skole. Drøye 240 elever bidrar til et pulserende ungdomsmiljø i kommunen. Da det er få elevhybler får mange problemer med å finne et sted å bo.

Balsfjord Arbeiderparti vil:

- Opprettholde et forsvarlig helsetjenestetilbud ved den videregående skolen.

- Oppfordre det lokale næringslivet til å ta imot lærlinger.

- I samarbeid med fylkeskommunen og andre kommuner søke å få bygget flere elevhybler.

- Opprettholde de kommunale lærlingeplassene vi har i dag.

- Arbeide for å tilpasse det videregående skoletilbudet til lokalsamfunnet behov.

- Være pådriver for at vi fortsatt skal ha videregående skole i Balsfjord.

Kultur og idrett

Kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet vårt rikere. Et godt kulturtilbud bidrar til spredt bosetting, nye arbeidsplasser, læring, helse og inkludering. Det må satses på å utvikle kulturnæringene. Opplevelser og deltakelse på kunst og kulturområdet kan ikke løses av markedet, men trenger et sterk og politisk engasjement. Et levende kulturliv består både av profesjonelle og frivillige. Frivillig arbeid utvikler samfunnet og gir økt livskvalitet for den enkelte. Vi vil at alle mennesker skal ha mulighet til å delta i idrett og fysiske aktivitet ut fra sine egne ønsker, og legge til rette for gode idrettstilbud i hele kommunen.

Balsfjord Arbeiderparti vil:

- støtte nærmiljøprosjekt gjennom statlige virkemiddelordninger

- støtte idrettslag som søker tippemidler med en kommunal egenandel på 18%.

- arbeide for å innføre kommunal aktivitetsstøtte til idrettslag i samarbeid med idrettsrådet

- opprettholde dagens kulturskoletilbud

- støtte opp om lokalt barne- og ungdomsarbeid i regi av lag og foreninger i hele kommunen.

- opprettholde bibliotektjenesten

- yte støtte til eller tilby øvingslokaler til musikk og kulturutvikling

- bidra til at det blir bygget lokale for musikk og kulturformidling i kommunesenteret

KOMMUNIKASJON OG BOSETTING

Balsfjord Arbeiderparti har som målsetting at det skal bo folk i hele kommunen. Det skal være muligheter for boligtomter og boligbygging i alle deler av kommunen. Vi ønsker at det også skal være attraktive og sentrumsnære tomter tilgjengelig i kommunens tettsteder. Det skal være enkelt for barnefamilier å etablere seg i Balsfjord både med hensyn til tomtevalg og med hensyn til saksbehandlingstid.

Balsfjord Arbeiderparti vil:

- Arbeide for å påvirke fylket og Statens veivesen til å ruste opp og heve standarden på fylkesveiene i kommunen, bl.a. ved legging av fastdekke.

- oppruste resten av de kommunale veiene til god grusstandard

- unngå å privatisere veier der det bor folk, og der det drives næringsvirksomhet

- arbeide for attraktive byggeklare tomter

- jobbe aktivt for at ungdom i etableringsfasen har muligheter til å få seg egen bolig

Friluftsliv/natur og miljøvern

Balsfjord kommune har en storslagen natur som gir befolkningen gode muligheter for et rikt og variert friluftsliv. Dette ønsker Balsfjord Arbeiderparti å bevare i fremtida. Vi vil sikre grunnlaget for framtidige generasjoner ved å ta vare på naturressursene og redusere forurensningene. Vi vil sikre allmennheten god tilgang til strandsonen langs våre to fjorder, og i de attraktive områder ved innlandsvatnene. En stor del av befolkningen bruker naturen til rekreasjon og fritid. Nærhet til natur og friluftsaktiviteter er for mange viktig når de velger bo- og arbeidssted.

Balsfjord Arbeiderparti vil:

- vi ikke gå inn for oppdrett så lenge det hersker usikkerhet om virksomhetens bærekraft

- arbeide for å få flere miljøfyrtårnbedrifter i kommune

- arbeide for å redusere Co2 utslippene i kommunal virksomhet

- arbeide for at kommunen skal ha miljøvennlig avfallshandtering med mest mulig miljøforsvarlig gjenvinning, blant annet gjennom kildesortering

- søke å videreutvikle kommunale frilufts- og rekreasjonsområder

- videreføre medlemskap i det regionale friluftsråd

- sikre allemannsretten og god tilgjengelighet til jakt, fiske og friluftsliv

Balsfjord Kommune- En moderne kommune

Balsfjord Arbeiderparti vil at Balsfjord skal være en moderne, fleksibel, effektiv og servicevennlig kommune. Vi vil fortsatt være en aktiv pådriver for fornyelse i kommunen, og vil ha de ansatte som aktive medspillere i dette arbeidet. Balsfjord Arbeiderparti ser det som viktig å få til en god seniorpolitikk som gjør at eldre arbeidstakere ønsker å stå lenger i jobb. Samtidig er det viktig at vår ungdom søker utdanning som er relevant for kommunal sektor, særlig innen helse- og omsorgsyrkene hvor det kommer til å bli stor etterspørsel de nærmeste årene.

Balsfjord Arbeiderparti vil:

- at Balsfjord kommune skal være en selvstendig kommune også i framtiden

- sikre en offentlig sektor som gir likt tilbud til alle

- kartlegge behov og sikre tilgjengelighet til alle gjennom økt fokus på universell utforming

- medvirke til rasjonell og effektiv utnyttelse av ressursene

- arbeide for at de ansatte gis muligheter for nødvendig utvikling og etterutdanning

- ha et godt samarbeid med de ansattes medlemsorganisasjoner

Avslutning

Arbeidsoppgavene og utfordringene er mange. Den praktiske politikken skal gjennomføres i samarbeid med våre folkevalgte representanter. Som tidligere vil vi også, særlig i etableringsspørsmål, videreutvikle og samarbeide med våre gode forbindelser på fylkesplan og i landet for øvrig.

Dette program er utarbeidet på en demokratisk måte i samarbeid med medlemmene, og er forpliktende og utfordrende for våre representanter i kommunestyret. Vi vil søke oppslutning i demokratiske valg, og våre sosiale demokratiske verdier skal være retningsgivende for vårt politiske arbeide


Vedlegg 1